1. Üldsätted

1.1 Glow Group OÜ poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Glow Make-Up Eesti Meigikool, mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist, täiskasvanute täienduskoolitusasutustele mõeldud ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest ning sisekorra eeskirjast.

1.2 Glow Meigikool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. Sihtrühmad ja koolitusvajadus

2.1 Glow Meigikooli koolituste sihtrühmad jagunevad kaheks: tegutsevad iluteenindusvaldkonna töötajad, kes soovivad ennast täiendada ning täiskasvanud, kes soovivad omandada uut elukutset või oskusi iluteenindajana.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Koolitused toimuvad meie Tallinnas asuvas koolitusruumis, mille suurus on 115m2 ja seal on 12 töökohta.

3.2 Koolitusel osalejatele tagatakse vajalikud õppematerjalid ja -vahendid nii auditoorse kui praktilise õppe läbiviimiseks.

3.3 Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel, mis on avaldatud meie kodulehel >> . Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides.

3.4 Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

3.5 Õppetöö toimub eesti keeles. Pakume ka sünkroonset tõlget vene keelde.

4. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

4.2 Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus; 
2) õppekavarühm;
3) õppeesmärk;
4)õpiväljundid; 
5) õppekava koostamise alus; 
6) sihtgrupp; 
7) õppekeel;
8) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
9) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal; 
10) õppe sisu;
11) õppekeskkonna kirjeldus;
12) õppemeetod; 
13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

4.3 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

​4.4 Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale. Koolituste õppekavad on eraldi välja toodud iga koolitusrühma juures.

​4.5 Vajadusel täiendatakse ja parendatakse õppekavasid lähtuvalt koolituste tagasisidest.

5. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

5.1 Juhendajad on kogemustega oma ala professionaalid. Juhendajate portfooliod >>

5.2 Glow Meigikooli koolitajad peavad omama vastavasisulist erialast haridust ja olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavat kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

5.3 Iga koolituse lõpus täidavad osalejad koolituse tagasisidelehe, mis täidetakse paberkandjal kohapeal. 

5.4 Tagasiside vastuseid analüüsitakse koos koolitajatega ning tulemuste põhjal tehakse vajadusel parandused edaspidiste koolituste tarbeks.

6. Andmete kogumine

6.1 Glow Meigikool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood(vajadusel). Isikukood on vajalik koolitusele registreerimisel läbi Eesti Töötukassa keskkonna. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.